Tworzenie aplikacji Ruby on Rails z użyciem Passenger

Chciałem wykorzystać Phusion Passenger podczas tworzenia aplikacji Ruby on Rails. Konieczne w tym celu było aktywowanie środowiska development. Niestety opcja RailsEnv nie skutkowała pożądanym zachowaniem. Ostatecznie należało ustawić opcję RackEnv (jak w przykładowej konfiguracji zamieszczonej poniżej).

<VirtualHost *:80>
  ServerName app.local
  DocumentRoot "/path/to/your/app/public"
  RackEnv "development"
  <Directory "/path/to/your/app/public">
    Allow from all
    Options -MultiViews
  </Directory>
</VirtualHost>